Främjandet nyhetsblad från Samhällsbyggnadskommitten– november2017

Orust kommun får hjälp av studenter på Chalmers att utveckla kommunen.  Inbjudan Workchop
I höst/vinter kommer Orust kommun samarbeta med ett masterprogram i hållbar samhällsutveckling på Chalmers tekniska högskola.
Det är runt 30 arkitektstudenter som ska göra en djupgående analys av förutsättningar för hållbar utveckling i Orust kommun.
Och när en grupp master-studenter startade inventering och utforskning av Hälleviksstrand-Edshultshall som geografiskt utvecklingsområde, så passade Hälleviksstrands Främjande på att bjuda in till ett möte den
21/9 i Lokalen. Ett möte där Per Oscarsson, Christer Oscarsson, Lennart Mattsson och Ronny Glemberg fick möjligheten att informera om våra lokala utvecklingsplaner (LUP) och visioner för Hälleviksstrand och västra Orust. Syftet med möte var att beskriva och informera om Hälleviksstrand och västra Orust som kommunens mest intressanta utvecklingsområde.
Studenterna blev mycket imponerade och intresserade av allt de fick se och höra, och vill nu ha en fortsatt dialog med Hälleviksstrand Främjande i ett kommande fördjupningsarbete.
Planprogram ”Hälleviksstrand-Edshultshall”
Ett planprogram syftar till att skapa och utgöra underlag för framtida utveckling och exploatering i ett särskilt planområde. Underlaget leder till ett bevarande- och utvecklingsförslag vars detaljnivå är anpassad efter planområdets omfattning.
Arbetet med planprogram för Hälleviksstrand-Edshultshall har startats upp av Kommunens planarkitekter, Carl-Johan Hjalmers och Linda Johansson, som nu kommer att bjuda in till ett första informationsmöte med ett antal tydliga representanter för de två samhällena; här är planering för nästa steg tänkt att ske. Detta möte kommer att hållas i slutet av november/början av december.
I nästa steg kommer ett informationsmöte för allmänheten hållas; här informerar kommunens planarkitekter om planens process, syfte och bakgrund och tanken är att under det här mötet identifiera en arbetsgrupp för vardera samhälle. Arbetsgrupperna är tänkta att bestå av frivilliga invånare eller verksamma i samhällena som ytterligare vill engagera sig i utvecklingen av sin närmiljö genom att delta i fokusgrupper där planprogrammets utformning presenteras och diskuteras. I steg tre kommer ytterligare ett informationsmöte dit allmänheten bjuds in hållas; målsättningen är att hålla det strax innan eller i början av samrådsperioden (fjärde kvartalet, 2018). Blir planprogrammet antaget så ligger det till grund för framtida detaljplaneprocesser som även de innefattar samråd, men då har alltså dialogen och processen kring planprogrammet avslutats.